Our Price and Packages

DOWNLOAD
Get A Business Control แบ่งออกเป็น 5 แพ็คเกจให้คุณเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้ระบบ ไม่จำเป็นต้องจ่ายในส่วนที่คุณยังไม่ต้องการใช้ และเมื่อใดที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถซื้อเพิ่มและใช้งานต่อเนื่องได้ในทันที
PREMIUMREGULARBASICPERSONALFREE LIMITED
Designed by Freepikใช้งานได้ครบทุกส่วนไม่จำกัด สามารถวางแผนการจัดซื้อ และบันทึกงานตรวจนับ สำหรับองค์กรที่เน้นการบริหารข้อมูลแบบครบวงจรใช้งานได้หลายคน หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล สำหรับองค์กรที่ต้องการความคล่องตัวในการบริหารข้อมูลในอีกระดับใช้งานได้หลายคน หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล รองรับการทำงานพื้นฐานสำคัญของธุรกิจใช้งานคนเดียว เครื่องเดียว ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล สำหรับผู้เริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งานพื้นฐานทั่วไปใช้งานได้ทุกฟีเจอร์สำคัญ จำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุด 100 ข้อมูล สำหรับทดลองใช้งาน
ราคา (ยังไม่รวม VAT.)25,900฿22,900฿17,900฿FREEFREE
GENERAL FEATURES
จำนวนข้อมูลสูงสุดInfinityInfinityInfinityInfinity100
ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลInfinityInfinityInfinity22
จำนวนผู้ใช้งานเริ่มต้น (Concurrent User)85313
Free remote service3Y2Y1Y
เครื่องมือออกแบบแบบพิมพ์เอกสาร / รายงาน
รองรับหลายสกุลเงิน
ระบบสถานะควบคุมเอกสาร
รองรับการใช้งานบาร์โค้ด
นำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel
ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel
แนบแฟ้มเอกสารภายนอกได้
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
PURCHASE FEATURES
ใบขอสั่งซื้อ
แผนการจัดซื้อ
ใบสอบถามราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
ระบบชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ใบคืนสินค้า
STOCK FEATURES
ใบเบิกจ่ายสินค้า
ใบโอนย้ายสินค้า
ใบปรับยอดสินค้า
งานตรวจนับสินค้า
รองรับหลายคลังสินค้า
ระบบล็อกคลังสินค้า
PRICING
ราคา25,900฿22,900฿17,900฿FREEFREE
VAT 7%1,813฿1,603฿1,253฿0฿0฿
ราคารวม27,713฿24,503฿19,153฿0฿0฿
ใช้งานได้ครบทุกส่วนไม่จำกัด สามารถวางแผนการจัดซื้อ และบันทึกงานตรวจนับ สำหรับองค์กรที่เน้นการบริหารข้อมูลแบบครบวงจร
ราคา (ยังไม่รวม VAT.)25,900฿
GENERAL FEATURES
จำนวนข้อมูลสูงสุดInfinity
ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลInfinity
จำนวนผู้ใช้งานเริ่มต้น (Concurrent User)8
Free remote service3Y
เครื่องมือออกแบบแบบพิมพ์เอกสาร / รายงาน
รองรับหลายสกุลเงิน
ระบบสถานะควบคุมเอกสาร
รองรับการใช้งานบาร์โค้ด
นำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel
ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel
แนบแฟ้มเอกสารภายนอกได้
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
PURCHASE FEATURES
ใบขอสั่งซื้อ
แผนการจัดซื้อ
ใบสอบถามราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
ระบบชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ใบคืนสินค้า
STOCK FEATURES
ใบเบิกจ่ายสินค้า
ใบโอนย้ายสินค้า
ใบปรับยอดสินค้า
งานตรวจนับสินค้า
รองรับหลายคลังสินค้า
ระบบล็อกคลังสินค้า
PRICING
ราคา25,900฿
VAT 7%1,813฿
ราคารวม27,713฿
ใช้งานได้หลายคน หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล สำหรับองค์กรที่ต้องการความคล่องตัวในการบริหารข้อมูลในอีกระดับ
ราคา (ยังไม่รวม VAT.)22,900฿
GENERAL FEATURES
จำนวนข้อมูลสูงสุดInfinity
ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลInfinity
จำนวนผู้ใช้งานเริ่มต้น (Concurrent User)5
Free remote service2Y
เครื่องมือออกแบบแบบพิมพ์เอกสาร / รายงาน
รองรับหลายสกุลเงิน
ระบบสถานะควบคุมเอกสาร
รองรับการใช้งานบาร์โค้ด
นำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel
ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel
แนบแฟ้มเอกสารภายนอกได้
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
PURCHASE FEATURES
ใบขอสั่งซื้อ
แผนการจัดซื้อ
ใบสอบถามราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
ระบบชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ใบคืนสินค้า
STOCK FEATURES
ใบเบิกจ่ายสินค้า
ใบโอนย้ายสินค้า
ใบปรับยอดสินค้า
งานตรวจนับสินค้า
รองรับหลายคลังสินค้า
ระบบล็อกคลังสินค้า
PRICING
ราคา22,900฿
VAT 7%1,603฿
ราคารวม24,503฿
ใช้งานได้หลายคน หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล รองรับการทำงานพื้นฐานสำคัญของธุรกิจ
ราคา (ยังไม่รวม VAT.)17,900฿
GENERAL FEATURES
จำนวนข้อมูลสูงสุดInfinity
ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลInfinity
จำนวนผู้ใช้งานเริ่มต้น (Concurrent User)3
Free remote service1Y
เครื่องมือออกแบบแบบพิมพ์เอกสาร / รายงาน
รองรับหลายสกุลเงิน
ระบบสถานะควบคุมเอกสาร
รองรับการใช้งานบาร์โค้ด
นำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel
ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel
แนบแฟ้มเอกสารภายนอกได้
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
PURCHASE FEATURES
ใบขอสั่งซื้อ
แผนการจัดซื้อ
ใบสอบถามราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
ระบบชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ใบคืนสินค้า
STOCK FEATURES
ใบเบิกจ่ายสินค้า
ใบโอนย้ายสินค้า
ใบปรับยอดสินค้า
งานตรวจนับสินค้า
รองรับหลายคลังสินค้า
ระบบล็อกคลังสินค้า
PRICING
ราคา17,900฿
VAT 7%1,253฿
ราคารวม19,153฿
ใช้งานคนเดียว เครื่องเดียว ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล สำหรับผู้เริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งานพื้นฐานทั่วไป
ราคาFREE
GENERAL FEATURES
จำนวนข้อมูลสูงสุดInfinity
ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูล2
จำนวนผู้ใช้งานเริ่มต้น (Concurrent User)1
Free remote service
เครื่องมือออกแบบแบบพิมพ์เอกสาร / รายงาน
รองรับหลายสกุลเงิน
ระบบสถานะควบคุมเอกสาร
รองรับการใช้งานบาร์โค้ด
นำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel
ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel
แนบแฟ้มเอกสารภายนอกได้
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
PURCHASE FEATURES
ใบขอสั่งซื้อ
แผนการจัดซื้อ
ใบสอบถามราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
ระบบชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ใบคืนสินค้า
STOCK FEATURES
ใบเบิกจ่ายสินค้า
ใบโอนย้ายสินค้า
ใบปรับยอดสินค้า
งานตรวจนับสินค้า
รองรับหลายคลังสินค้า
ระบบล็อกคลังสินค้า
PRICING
ราคาFREE
VAT 7%0฿
ราคารวม0฿
ใช้งานได้ทุกฟีเจอร์สำคัญ จำกัดจำนวนข้อมูลสูงสุด 100 ข้อมูล สำหรับทดลองใช้งาน
ราคาFREE
GENERAL FEATURES
จำนวนข้อมูลสูงสุด100
ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูล2
จำนวนผู้ใช้งานเริ่มต้น (Concurrent User)3
Free remote service
เครื่องมือออกแบบแบบพิมพ์เอกสาร / รายงาน
รองรับหลายสกุลเงิน
ระบบสถานะควบคุมเอกสาร
รองรับการใช้งานบาร์โค้ด
นำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel
ส่งข้อมูลออกไปยัง MS-Excel
แนบแฟ้มเอกสารภายนอกได้
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
PURCHASE FEATURES
ใบขอสั่งซื้อ
แผนการจัดซื้อ
ใบสอบถามราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย
ระบบชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
ใบคืนสินค้า
STOCK FEATURES
ใบเบิกจ่ายสินค้า
ใบโอนย้ายสินค้า
ใบปรับยอดสินค้า
งานตรวจนับสินค้า
รองรับหลายคลังสินค้า
ระบบล็อกคลังสินค้า
PRICING
ราคาFREE
VAT 7%0฿
ราคารวม0฿
  • เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน Concurrent User @2,190 บาท/ผู้ใช้งาน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • Concurrent User หมายถึงจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน
  • กรณีการอัพเกรด Package เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า จ่ายเพียงส่วนต่างของราคา Package เดิมกับ Package ใหม่ที่ท่านต้องการ
  • ทุก Package สามารถอัพเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ได้ฟรีตลอดไป ตาม Package ที่ท่านเลือกใช้
  • รับประกันคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ตามใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไขการรับประกัน

การสั่งซื้อและชำระเงิน

DOWNLOAD
1.) โอนเงินตามมูลค่าที่สั่งซื้อ เข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท เก็ตเอซอฟท์แวร์ จำกัด บัญชีต่อไปนี้
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
Bangkok Bank Logo
ธนาคารกรุงเทพ
สยามสแควร์152-434238-1
Kasikorn Bank Logo
ธนาคารกสิกรไทย
สยามสแควร์026-2-97301-8
scb logo
ธนาคารไทยพาณิชย์
สยามสแควร์038-434609-7
2.) แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในช่องข้างล่างนี้ ระบุชื่อ ที่อยู่ Package ที่เลือก รวมถึง Local Identity No. และ Dealer Code เพื่อทางบริษัทจะได้จัดทำ License file ส่งกลับให้ทาง email ของท่านที่ได้ระบุไว้

ชื่อผู้ติดต่อ*

Email Address*

ชื่อผู้ซื้อ*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ที่อยู่ผู้ซื้อ* (สำหรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

Package* (แพ็คเกจที่เลือกซื้อ)

จำนวน Concurrent user ที่ต้องการเพิ่ม

Local Identify No.*

Dealer code*

ไฟล์หลักฐานการชำระเงิน* (ขนาดไม่เกิน 2mb.)

ข้อความเพิ่มเติม (กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม)

การดู Local Identify No. และ Dealer Code

  1. เปิดโปรแกรม Get A Application Control Manager
  2. ไปที่เมนู Setting -> Application Configuration
  3. ที่ Navigator คลิก Reduce Panel
  4. ที่แทป Application Information ดู Local Identify No. และ Dealer Code ดังภาพ

AppInfo

3.) ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่ง License file เพื่อทำการ Activate ระบบตาม Package ที่ท่านเลือก ผ่านทาง email ที่ให้ไว้ในข้อ 2.
4.) ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 2.
5.) กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และส่งสำเนาการหักภาษีมาที่
บริษัท เก็ตเอซอฟท์แวร์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105544028621
136/5 หมู่ 3 ซอยหมู่บ้านสัมมากร 1
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

สอบถาม / ต้องการใบเสนอราคา

DOWNLOAD
ต้องการสอบถามหรือขอใบเสนอราคา กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้

ชื่อผู้ติดต่อ*

Email Address*

ชื่อองค์กร*

เบอร์โทรติดต่อ*

ต้องการใบเสนอราคา

Package (เลือกแพ็คเกจที่ต้องการใบเสนอราคา)

จำนวน Concurrent user ที่ต้องการเพิ่ม

หัวข้อคำถาม

ข้อความสอบถาม

ลงทะเบียน Personal Package

DOWNLOAD
ต้องการลงทะเบียน Personal Package กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มข้างล่างนี้

ชื่อผู้ติดต่อ*

Email Address*

Local Identify No.*

Dealer code*

ข้อความเพิ่มเติม (กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม)

Our Services

DOWNLOAD
บริการและค่าบริการต่างๆ
รายการค่าบริการเงื่อนไขการให้บริการ
1.บริการตอบคำถามผ่านเว็บบอร์ดฟรี-
2.บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ฟรีสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, เฉพาะในเวลาทำการ
3.บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ในสถานที่3,000 บาท ไม่เกิน 10 เครื่อง, เครื่องต่อไป 1,000 บาท/เครื่องสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, เฉพาะในเวลาทำการ, เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล *
4.บริการฝึกอบรมในสถานที่8,000 บาท/ครั้ง (ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชม.)สำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, เฉพาะในเวลาทำการ, เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล *
5.บริการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในสถานที่3,000 บาท/ครั้งสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, เฉพาะในเวลาทำการ, เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล *
6.บริการ Remote Serviceฟรี ระยะเวลาตาม Package ที่เลือกสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, เฉพาะในเวลาทำการ
7.บริการแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร1,500 บาท/แบบสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, ไม่เพิ่ม Field เก็บข้อมูล *
8.บริการสร้่าง / แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน *3,000 บาท/รายงานสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ, ไม่เพิ่ม Field เก็บข้อมูล *
9.บริการ Customize ระบบ *ขึ้นกับเงื่อนไขและความต้องการสำหรับผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อ *

หมายเหตุ

1.ราคาที่ระบุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.การให้บริการครอบคลุมเฉพาะซอฟต์แวร์ของบริษัทเท่านั้น ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ
3.การให้บริการในสถานที่ นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม กรุณาสอบถามราคาให้บริการก่อนรับบริการ
4.บริการ Remote Service หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาให้บริการฟรีตาม Package ที่เลือก คิดค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท/ครั้ง ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือความต้องการรับบริการ
5.การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มฐานข้อมูล กรณีที่แฟ้มฐานข้อมูลนั้นมีขนาดเกิน 1GB คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท ในทุกๆ 1GB./แฟ้ม
6.การแก้ไขเอกสารหรือเพิ่มเติมรายงาน เฉพาะที่มี Field ข้อมูลอยู่ในระบบและเงื่อนไขที่ระบบสามารถรองรับได้เท่านั้น
7.การแก้ไขเอกสารหรือเพิ่มเติมรายงาน กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นสามารถใช้งานได้โดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับที่ใดที่หนึ่ง ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าบริการ และรายงานนั้นจะรวมอยู่ในเวอร์ชั่นต่อไปของทางบริษัทฯ
8.การ Customize หรือการแก้ไขระบบงาน ก่อนการสั่งซื้อกรุณาสอบถามและแจ้งรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติมแก่ทีมงาน เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาว่าสามารถดำเนินการตามความต้องการได้หรือไม่
9.บริษัทฯอาจไม่รับทำการ Customize ระบบตามความต้องการได้ การสั่งซื้อโปรแกรมไม่ใช่สัญญาว่าจ้างสำหรับการ Customize ระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นกับสัญญาว่าจ้างใหม่ที่ทำร่วมกันในแต่ละกรณี
10.การให้บริการและการรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงตัวโปรแกรมรวมถึงแฟ้มฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับการรับรองจากทางบริษัทฯ เช่น การทำ Reverse Engineering, การแก้ไขโครงสร้างแฟ้มฐานข้อมูล หรือการแก้ไขข้อมูลในแฟ้มฐานข้อมูลโดยไม่ผ่าน Application ของทางบริษัทฯ เป็นต้น
11.ราคาการให้บริการนี้เป็นของทาง บริษัทเก็ตเอซอฟต์แวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่ใช่ราคาการให้บริการของตัวแทนจำหน่าย การขอรับบริการจากตัวแทนจำหน่าย กรุณาสอบถามราคาการให้บริการก่อนรับบริการ
12.ราคาการให้บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของทางบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับผู้ว่าจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (Customize) ตาม Requirement ที่ได้ตกลงไว้ก่อนการสั่งซื้อแล้ว ซึ่งราคาการให้บริการจะเป็นไปตามข้อตกลงเฉพาะรายนั้นๆ
13.ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณาแจ้งรายละเอียดที่ต้องการขอรับบริการและสอบถามราคาก่อนทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการ